CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU NHẬP

Việc thu nhập dữ liệu bao gồm: họ tên, số điện thoại, gmail, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là thông tin chúng tôi cần khách hàng bắt buộc cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hoạc hỗ trợ khi muốn mua sản phẩm để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động và dịch vụ sử dụng thông tin khách hàng.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin các thành viên cung cấp để:

Liên hệ tư vấn liên hệ giao hàng và đặt hàng khi nhận được yêu cầu từ thành viên . Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Dữ liệu thanh viên cung cấp sẽ được lưu trứ đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ lưu trữ. Còn lại các trường hợp thông tin các nhân sẽ được bảo mật tuyệt đối.

4. NHỮNG NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐÓ

Nhân viên công ty, các tổ chức ký hợp đồng hoạc được công ty thuê, ủy quyền để thực hiện 1 phần dịch vụ công ty